Algemene voorwaarden

VAN:
LEANDIALOGUE
Willem van Gulikstraat 5
6824 AP Arnhem

LEANDIALOGUE is de handelsnaam van Sebastian Leferink, hierna te noemen: LEANDIALOGUE

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  1. LEANDIALOGUE: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
  2. Opdrachtgever: de wederpartij van LEANDIALOGUE.
  3. Deelnemer: deelnemer aan training, workshop of opleiding, georganiseerd door LEANDIALOGUE.
  4. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
  5. Opentraining: evenement, training, workshop of opleiding waarvoor deelnemers zich op individuele basis kunnen inschrijven.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen LEANDIALOGUE en een opdrachtgever waarop LEANDIALOGUE deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 3. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. LEANDIALOGUE en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 
 4. Artikel 3 t/m 13 hebben betrekking op de opleidingen van LEANDIALOGUE en het trainingsplatform van LEANDIALOGUE, de LeanBack Academy.  Artikel 14 t/m 32 hebben betrekking op alle overige diensten van LEANDIALOGUE.

Artikel 3 Inschrijving

 1. Je kunt je inschrijven via onze website www.leanpeople.nl. In de beschrijving van elke opleiding is aangegeven voor wie deze bedoeld is, welk niveau de opleiding heeft en welke specifieke toelatingsvoorwaarden er eventueel gelden.
 2. Wanneer het maximaal toelaatbare aantal aanmeldingen voor een opleiding is overschreden, hanteren wij in eerste instantie de ontvangstdatum van het inschrijfformulier als selectiecriterium. Als wij je niet op de datum van je voorkeur kunnen plaatsen, dan doen wij je in overleg een ander voorstel.

Artikel 4 Bedenktijd

Als je je hebt ingeschreven voor een opleiding, heb je gedurende 14 dagen vanaf de inschrijfdatum het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

Artikel 5 Prijzen 

Alle op de website www.leandialogue.nl en www.leanbackacademy.nl vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Artikel 6 Betaling opleidingen

De totale trainingskosten dienen binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan.

Artikel 7 Annulering

 1. Onder annulering verstaan we het opheffen van de inschrijving, niet deelnemen aan één van de trainingsdagen (tenzij inhalen mogelijk is op de betreffende training) of het verplaatsen van het startmoment van de training, door de deelnemer of de organisatie waar hij of zij werkzaam is.
 2. Wij hanteren de volgende annuleringsregeling:
  1. Annulering door deelnemers dient ten alle tijde schriftelijk te geschieden.
  2. Bij annulering tot 40 dagen voor aanvang van de opentraining of masterclass worden geen kosten in rekening gebracht.
  3. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van een open training of masterclass wordt 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. 
  4. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van een open training of masterclass wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. 
  5. Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de opentraining wordt het hele overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
  6. De deelnemer heeft het recht om kosteloos een andere deelnemer aan de opentraining deel te laten nemen, mits dit gebeurt in overleg met LEANDIALOGUE en de deelnemer voldoet aan te toelatingseisen van de opentraining.
 3. LEANDIALOGUE behoudt zich het recht voor een opentraining te annuleren indien er te weinig aanmeldingen zijn. De al aangemelde deelnemers krijgen de keuze om op een andere datum de opentraining te volgen of het factuurbedrag volledig terug te krijgen.
 4. Onder bijzondere omstandigheden kan LEANDIALOGUE de locatie voor de opentraining wijzigen.
 5. Als onverhoopt vanuit LEANDIALOGUE een training niet kan plaatsvinden, worden er uiteraard geen kosten in rekening gebracht en wordt er gezocht naar een passend alternatief.

Artikel 8 Restitutie

Indien je recht hebt op restitutie van (een deel van) het opleidingsbedrag, zal LEANDIALOGUE zorg dragen voor het verwerken van de restitutie binnen 10 werkdagen na vaststelling.

Artikel 9 Vervanging van de trainer

LEANDIALOGUE is te allen tijde gerechtigd een docent, door haar met de uitvoering van de opleiding belast, te vervangen door een andere docent mocht de situatie daarom vragen. 

Artikel 10 Intellectueel eigendom 

De intellectuele eigendomsrechten op het LEANDIALOGUE lesmateriaal en het lesmateriaal in de LeanBack Academy blijven te allen tijde bij LEANDIALOGUE. Gebruik van het lesmateriaal anders dan voor eigen studie is niet toegestaan, evenmin het verkopen of afstaan daarvan aan derden

Artikel 11 Klachtenprocedure

 1. LEANDIALOGUE doet er alles aan om je goed te kunnen helpen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Je kunt altijd telefonisch of per mail contact met ons opnemen, zodat we gezamenlijk kunnen proberen om zo snel mogelijk tot een goede oplossing te komen. 
 2. In andere gevallen kun je gebruik maken van onderstaande klachtenprocedure. Vanzelfsprekend behandelen wij je klacht of melding in vertrouwen.
  1. Stuur je klacht voorzien van argumentatie, binnen een termijn van uiterlijk twee weken na beëindiging van de opdracht, schriftelijk op naar het volgende adres: info@leandialogue.nl
  2. Binnen één week na ontvangst van de klacht wordt deze door LEANDIALOGUE. De directie van LEANDIALOGUE is verantwoordelijk voor de afhandeling van de klacht. Binnen drie weken na ontvangst zal LEANDIALOGUE een inhoudelijke reactie geven. Wij zullen er alles aan doen om er samen uit te komen. 
  3. Wanneer over een klacht geen overeenstemming wordt bereikt tussen de klant en LEANDIALOGUE, kan de indiener zich wenden tot een onafhankelijke derde welke in onderling overleg op kosten van de LEANDIALOGUE wordt gekozen. Het oordeel van deze onafhankelijke derde is bindend voor LEANDIALOGUE.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en docenten. Je kunt hierbij denken aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën.

Artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geven we je te kennen dat wij alle door jou verstrekte gegevens zullen opnemen in onze geautomatiseerde administratie.  Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld. In onze privacy verklaring beschrijven we hoe LEANDIALOGUE dit doet. 

Artikel 14 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen van LEANDIALOGUE zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is LEANDIALOGUE daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij LEANDIALOGUE anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht LEANDIALOGUE niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Tarieven in aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 15 Uitvoering van de overeenkomst

 1. LEANDIALOGUE zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft LEANDIALOGUE het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan LEANDIALOGUE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan LEANDIALOGUE worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan LEANDIALOGUE zijn verstrekt, heeft LEANDIALOGUE het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. LEANDIALOGUE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat LEANDIALOGUE is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan LEANDIALOGUE de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door LEANDIALOGUE of door LEANDIALOGUE ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart LEANDIALOGUE voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 16 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. 
 3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal LEANDIALOGUE daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 17 Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen LEANDIALOGUE en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. 

Artikel 18 Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. 
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van LEANDIALOGUE, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 5. Indien LEANDIALOGUE met de opdrachtgever een uurtarief overeenkomt, is LEANDIALOGUE niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief. 
 6. LEANDIALOGUE is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen tussen het moment van aanbieding en levering, wanneer de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen. 
 7. Bovendien mag LEANDIALOGUE het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, dat in redelijkheid niet van LEANDIALOGUE mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. 
 8. LEANDIALOGUE zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. LEANDIALOGUE zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 19 Betaling opdrachten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door LEANDIALOGUE aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Een eventueel beroep van de opdrachtgever op verrekening wordt uitgesloten.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, aanvraag tot faillissement, verzoek tot surseance van betaling van de opdrachtgever of conservatoir of executoriaal beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever, zijn de vorderingen van LEANDIALOGUE op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
 4. LEANDIALOGUE heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. LEANDIALOGUE kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. LEANDIALOGUE kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel  20 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door LEANDIALOGUE geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van LEANDIALOGUE.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd en kan de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken niet verpanden noch op enige andere wijze bezwaren of vervreemden. Indien derden beslag willen leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht LEANDIALOGUE zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 3. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 21 Incassokosten

 1. Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het BIK.
 2. Indien de daadwerkelijke incasso hoger zijn dan de kosten volgens BIK, is LEANDIALOGUE gerechtigd deze hogere kosten in rekening te brengen. 
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 22 Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan LEANDIALOGUE. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat LEANDIALOGUE in staat is adequaat te reageren. 
 2. Indien een klacht gegrond is, zal LEANDIALOGUE de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal LEANDIALOGUE slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 23 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. 
 2. Als de overeenkomst (al dan niet tussentijds) wordt opgezegd door opdrachtgever, is opdrachtgever het overeengekomen honorarium of – bij een overeengekomen uurtarief – het aantal ingeschatte aantal uren vermenigvuldigd maal het uurtarief verschuldigd. 
 3. Als de overdracht van de werkzaamheden voor LEANDIALOGUE extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 24 Opschorting en ontbinding

 1. LEANDIALOGUE is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als: 
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 
  2. Na het sluiten van de overeenkomst LEANDIALOGUE ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  3. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is LEANDIALOGUE bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Als de overeenkomst wordt opgezegd of ontbonden zijn de vorderingen van LEANDIALOGUE op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien LEANDIALOGUE de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. LEANDIALOGUE behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 25 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Als LEANDIALOGUE aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft LEANDIALOGUE het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 26 Aansprakelijkheid

 1. Indien LEANDIALOGUE aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien LEANDIALOGUE aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van LEANDIALOGUE te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de  aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van LEANDIALOGUE voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 5000 (Zegge: vijfduizend euro).
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
  1. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van LEANDIALOGUE aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan LEANDIALOGUE toegerekend kunnen worden
  3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. LEANDIALOGUE is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 27 Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart LEANDIALOGUE voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan LEANDIALOGUE informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 28 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop LEANDIALOGUE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LEANDIALOGUE niet in staat is de verplichtingen na te komen. 
 3. LEANDIALOGUE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat LEANDIALOGUE zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover LEANDIALOGUE ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is LEANDIALOGUE gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 29 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, LEANDIALOGUE gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en LEANDIALOGUE zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is LEANDIALOGUE niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 30 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt LEANDIALOGUE zich de rechten en bevoegdheden voor die LEANDIALOGUE toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door LEANDIALOGUE verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEANDIALOGUE worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. LEANDIALOGUE behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 31 Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van LEANDIALOGUE is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft LEANDIALOGUE het recht  het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 32 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen LEANDIALOGUE en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.